RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – tablica informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. RODO informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole PUCHATKOWA KRAINA w Goleniowie z siedzibą w Goleniowie przy Placu Strażackim 10, 72-100 Goleniów, reprezentowaną przez Dyrektora Iwonę Sadzik. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@puchatkowakraina.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) RODO w celu zawarcia umowy i wypełnienia jej warunków, wykonywania rozliczeń finansowych oraz realizacji celów i zadań wynikających z Ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2198 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 14.12.2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz.59).

3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie i innym odbiorcom danych np. kurierom czy bankom.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie tak długo jak to jest niezbędne. Dane osobowe wykorzystywane w pozostałych celach przechowywać będziemy przez okres 10 lat od ukończenia edukacji w przedszkolu lub wygaśnięcia innych terminów wynikających z przepisów prawa.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest PUODO(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

8. Przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych w tym profilowanie oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. RODO, Publiczne Przedszkole PUCHATKOWA KRAINA w Goleniowie z siedzibą w Goleniowie przy Placu Strażackim 10, 72-100 Goleniów, reprezentowane przez Dyrektora Iwonę Sadzik informuje, iż w sprawie przetwarzania danych archiwalnych obowiązek informacyjny jest realizowany za pośrednictwem strony internetowej Publicznego Przedszkola PUCHATKOWA KRAINA w Goleniowie, a więc udostępniany publicznie – by chronić prawa i wolności oraz prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą.