Dydaktyka

Roczny harmonogram

 

 

Zajęcia dodatkowe

POZNAJEMY ZAWODY

 

Zawód jest zbiorem zadań, zespołem czynności wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywany przez poszczególne osoby i wymagający odpowiednich kwalifikacji oraz atrybutów. Dzieci w wyniku spotkań z przedstawicielami różnych zawodów będą miały okazje poznać zasady pracy, zakres czynności, wyposażenie jakie jest niezbędne przy wykonywaniu poszczególnych zadań, a tym samym rozbudzić w sobie pasję do poznawania wybranego zawodu.

ówny cel:

Cele szczegółowe

 • Zapoznanie dzieci z atrybutami poszczególnych zawodów-profesji

 • kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania w instytucjach i urzędach

 • wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych

 • poznawanie pracy zawodowej własnych rodziców oraz rodziców innych dzieci

 • rozpoznawanie po stroju osób pełniących ważne funkcje społeczne, np. strażaka, policjanta, lekarza

 • kształtowanie umiejętności skupiania uwagi, uważnego słuchani

 • pomaganie dzieciom w zrozumieniu zagrożeń i przyswojenie zasad zachowania się
  w obliczu zagrożenia

 • wdrażanie do poszanowania pracy ludzi wybranych zawodów

 • poszerzenie zasobu słownictwa o nieznane dotąd wyrażenia związane z określonym zawodem

 • przełamywanie nieśmiałości w stosunku do osób obcych

 • współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym

 • współpraca przedszkola z rodzicami

 

Planowane osiągnięcia dzieci:

– zna zasady kulturalnego zachowania się w instytucjach i urzędach

– rozpoznaje i nazywa wybrane zawody

– rozpoznaje atrybuty wybranych zawodów-profesji

 wie, na czym polega praca ludzi różnych zawodów;

– wie, jakie korzyści płyną z pracy ludzi;

– potrafi określić, jaki zawód chciałoby wykonywać; opowiada o nim, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zainteresowań tym zawodem

– prezentuje przed grupą rówieśniczą wybrany przez siebie zawód

– nazywa etapy edukacji

– nazywa czynności, których lubi się uczyć

– zna zasady bezpiecznego zachowania się

– umie współdziałać w grupie

– zna znaczenie nowych wyrażeń związanych z określonym zawodem;

– pokonuje nieśmiałość w określonych sytuacjach; formułuje pytania na określony temat;

– podejmuje próby dyskusji w zespole.

W roku szkolnym 2021/2022 Projekt „Poznajemy zawody” będzie realizowany głównie na terenie placówki, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju program będzie  w roku szkolnym realizowany w sposób dostępny dla zagrożenia i sytuacji pandemii: fizyczne wizyty ekspertów, dopuszczalne jest łączenie się z ekspertami online.

PLANOWANE ZAWODY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

BUDOWLANIEC
DZIENNIKARZ
FOTOGRAF
KELNER
PIEKARZ
KIEROWCA
WETERYNARZ
DIETETYK

ŚWIAT PRZYRODY MOIM PRZYJACIELEM

 

Projekt realizowany będzie w raz na dwa miesiące, od października do maja w roku szkolnym 2020/21.

Cel edukacyjny: Rozbudzenie ciekawości świata, poznawanie dzieci ze zjawiskami na świecie; ukazywanie różnorakich struktur podłoża, wody, powietrza, prowadzenie doświadczeń i wzbudzanie zainteresowania otaczającym światem.

Cel ogólny: Kształtowanie poszanowania dla otaczającego środowiska przyrodniczego.

Cele szczegółowe:

Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka.

Rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych.

Stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną, a skutkiem.

Poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych

Odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego.

Kształtowanie postawy poszanowania zwierząt i środowiska przyrodniczego

Inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku.

Wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia.

Budowanie więzi społecznych na płaszczyźnie grupy, przedszkola, przedszkola i rodziny.

Przestrzeganie zasad współdziałania przy pracy.

Kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach

Poprawnie nazywa badane przedmioty i zjawiska.

Poprawnie nazywa urządzenia techniczne.

Rozumie rzeczywistość w sposób uważny i otwarty.

Dba o stan środowiska społeczno –przyrodniczego.

HARMONOGRAM PRACY Z DZIEĆMI:

Temat

Zadanie

Cele operacyjne

Termin

Nim zima nadejdzie, jest ciepło wszędzie – zjawisko termodynamiki

Przywitanie z dziećmi. Przybliżenie tematu zajęć (Ciepło i zimno). Burza mózgów dotycząca zjawisk ciepła i zimna. Skojarzenia dotyczące skąd się bierze zimno i ciepło (źródła). Doświadczenia: wkładanie ręki do ciepłej i zimnej wody, opisywanie odczuć przez dzieci; cieplni przewodnicy – nagrzewanie i studzenie (za pomocą lampy, słońca, zimnej wody, itd.) poszczególnych przedmiotów [kamień, plastik, szkło, itp.] i sprawdzanie co nagrzało się najszybciej i najdłużej utrzymuje ciepło / zimno.  Relaks na dworze , nagrzewanie się w promieniach słońca i słuchanie książki „Termodynamika. Mała książka o wielkich ideach”

Praca plastyczna: ciepło i zimno(wylepianie materiałem przyrodniczym (liście, mech, igły sosny, itd.) rysunków przedstawiających źródła ciepła i zimna)

*dziecko potrafi określić cechy charakterystyczne dla zjawiska termodynamiki

* doświadcza po przez zetknięcie się z naturą

* doświadcza

*uczy się myślenia przyczynowo- skutkowego

* rozwija sprawność sensoryczną

      WRZESIEŃ

Przyciąganie jest wszędzie, o grawitacji wiedza przybędzie

Chemia

 

Przywitanie dzieci. Przestawienie tematu: czym jest grawitacja. Doświadczenia dotyczące grawitacji: co szybciej spadnie, czy wszystko zawsze spada, zabawy skoczne – doświadczanie siły grawitacji na sobie. Eksperyment chemiczny: gumowe jajo. (przygotować 48 hprzed zajęciami)

Praca plastyczna : piórka (wyklejanie konturu pióra kolorowymi piórami / piórami znalezionymi przez dzieci)

*dziecko potrafi określić specyfikę działania siły grawitacji

* doświadcza po przez zetknięcie się z naturą * rozwija sprawność ruchową i sensoryczną ruchową i sensoryczną

    LISTOPAD

Jest tak wiele gwiazd na niebie, wszystkie daleko od siebie – astronomia

Przywitanie z dziećmi. Poznanie zawodu astronoma. Rozmowa na temat tego, co jest potrzebne do obserwacji nieba. Zabawy przy muzyce. Zabawy ruchowe. Konstelacje gwiazd – obserwacja nocnego nieba zaimprowizowanego w sali.

Praca plastyczna: teleskop (zrobiona z rury po ręczniku papierowym)

*wzbudzenie zainteresowania astronomią

* wzbogacenie wiedzy dzieci odnośnie obserwacji nieba

* ćwiczenie motoryki małej i dużej

      STYCZEŃ

Świat na kartach zapisany” – geografia

Przywitanie się z dziećmi. Wytłumaczenie pojęcia geografia. Przedstawienie dzieciom mapy świata, pokaz zdjęć różnych zakątków świata zróżnicowanych wyglądem i rozmowa na ich temat. Zabawy ruchowe. Spacer po najbliższej okolicy – poznanie naszego otoczenia.

Praca plastyczna: Sensoryczna mapa świata (według pomysłu nauczyciela, praca zbiorowa)

*motywowanie do poznawania świata

* wzbogacanie wiedzy o świecie
*zapewnienie doznań sensorycznych

* ćwiczenie chodu

     MARZEC