Rekrutacja 2024

ZARZĄDZENIE Nr 1/2024
Organu prowadzącego Publiczne Przedszkole PUCHATKOWA KRAINA W Goleniowie
z dnia 29 stycznia 2024 r.
w sprawie określenia terminów i kryteriów postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do Publicznego Przedszkola PUCHATKOWA KRAINA
W Goleniowie.
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Określa się terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny
2024/2025 do Publicznego Przedszkola PUCHATKOWA KRAINA w Goleniowie.
2. Określa się kryteria organu prowadzącego.
3. Terminy, o których mowa w ust.1, ustalone są w złączniku nr 1 do Zarządzenia.
4. Kryteria, o których mowa w ust.2, ustalone są w złączniku nr 2 do Zarządzenia.
§2
Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Publicznego Przedszkola PUCHATKOWA
KRAINA W Goleniowie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Piotr Czyżowicz

 

terminy rekrutacji w linku,

kliknij na link:

zarządzenie organu prowadzącego