Rekrutacja do przedszkola

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do Publicznego Przedszkola PUCHATKOWA KRAINA W Goleniowie.

L.p.

Czynność

Postępowanie

rekrutacyjne

Postępowanie

uzupełniające

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola.

01-31.03.2023 r.

04-08.05.2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy1 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

01-07.04.2023 r.

09-10.05.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

11.04.2023 r.

11.05.2023 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 19.04.2023 r.

do 18.05.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

20.04.2023 r.

19.05.2023 r.

1 Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.