REKRUTACJA 2021-2022

ZARZĄDZENIE Nr 1/2021

Organu prowadzącego Publiczne Przedszkole PUCHATKOWA KRAINA W Goleniowie

z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie określenia terminów i kryteriów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do Publicznego Przedszkola PUCHATKOWA KRAINA W Goleniowie.

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Określa się terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do Publicznego Przedszkola PUCHATKOWA KRAINA w Goleniowie.

2. Określa się kryteria organu prowadzącego.

3. Terminy, o których mowa w ust.1, ustalone są w złączniku nr 1 do Zarządzenia.

4. Kryteria, o których mowa w ust.2, ustalone są w złączniku nr 2 do Zarządzenia.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Publicznego Przedszkola PUCHATKOWA KRAINA W Goleniowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Piotr Czyżowicz

 

 

Załącznik nr 1

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do Publicznego Przedszkola PUCHATKOWA KRAINA W Goleniowie.

L.p.

Czynność

Postępowanie

rekrutacyjne

Postępowanie

uzupełniające

  1. 1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek do pobrania na stronie lub sekretariacie przedszkola).

01-31.03.2021 r.

04-07.05.2021 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy1 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

01-09.04.2021 r.

10-11.05.2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12.04.2021 r.

12.05.2021 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 19.04.2021 r.

do 19.05.2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

20.04.2021r.

20.05.2021 r.

Załącznik nr 2.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole będzie nadal dysponować wolnymi miejscami na drugim etapie będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

  1. Kryteria określone przez organ prowadzący:

Kryteria

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Kandydat w danym roku kalendarzowym kończy 3 lata.

12

wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola

2.

Rodzice/ opiekunowie prawni lub rodzic samotnie wychowujący dziecko wykonują pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

1

Pisemne oświadczenie

rodzica/opiekuna prawnego

3.

Kandydat, który w poprzednim roku szkolnym uczęszczał do instytucji działających w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3.

7

Zaświadczenie z instytucji

4.

Wraz z wnioskiem o przyjęcie kandydata wpłynął wniosek/ zgłoszenie o przyjęcie jego rodzeństwa do:

– tego przedszkola.

2

wniosek lub zgłoszenie o przyjęcie rodzeństwa kandydata

5.

Kandydat posiada rodzeństwo kontynuujące edukację w tym przedszkolu/ innej formie wychowania przedszkolnego/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej / szkole.

2

księga dzieci

lub

dziennik zajęć przedszkola

6.

Przeciętny miesięczny dochód, o którym mowa w art. 131 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe, z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, na osobę w rodzinie kandydata:

pisemne oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata

  1. w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.),

1

  1. w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie kandydata, punkty ustala się z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

zgodnie ze wzorem opisanym w punkcie 6 b)

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

22

1Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.